השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 1. כללי
  • כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
  • האתר uxilive.co.il (להלן: "האתר") מופעל על-ידי ברק דנין (להלן: "המפעיל"), ובמסגרתו נתן מידע בנושאים שונים בהם מספק המפעיל את שירותיו (להלן: "השירותים").
  • המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים, המוצרים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך.
  • המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.
 1. קניין רוחני
  • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, וכן במידע ובתכנים המוצגים בכנסים אותם מארגן המפעיל, הינם רכושו הבלעדי של המפעיל, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת תכנים אלה ו/או בחלק מהם. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו בתכנים הנ"ל במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת המפעיל מראש ובכתב.
  • המפעיל רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  • פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  • השם "UXI Live" וסימני המסחר של המפעיל (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של המפעיל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעיל בכתב ומראש.
 1. תכני האתר: מידע עיוני בלבד
  • התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה עסקית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.
  • יעוץ אישי ופרטני ינתן רק למי שפונה באופן מוסדר למפעילה, ובהתאם לנסיבותיו כל מקרה לגופו.
  • אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם יישום עסקי ספציפי, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.
  • ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, עונשי, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

 1. תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד
  • באתר מתפרסמים מדי פעם תכנים של מפרסמים באתר ו/או של משתמשי האתר (לרבות תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). המפעיל אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגופים המפרסמים או על המשתמש שמסרם לפרסום, בהתאמה. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המפעיל או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  • אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את המפעיל לפרסמם באתר, והמפעיל שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על המפעיל אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי החברה אינה מתחייבת לבדוק או לערוך תכנים שמתפרסמים ואין בעריכת התכנים כדי להטיל על המפעיל אחריות בגינם, בכל דרך.
  • בין היתר, המפעיל אוסר פרסום של תכנים שקריים, מטעים או מסולפים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי המפעיל; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.
  • פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי המפעיל לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של המפעיל לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  • הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד, ואין המפעיל אחראי לתוצאות העסקה דנן.
  • אין להציג את דפי האתר באתרים אחרים בשום צורה, ואין לבצע כל קישור עמוק לדפי האתר או הצגה אחרת של האתר באופן שלא יכלול את כל התכנים ו/או הפרסומות המופיעים בדפי האתר באמצעות עקיפתן. כך גם חל איסור על הצגת תוצרי האתר והשירותים באתרים אחרים כלשהם.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים, תכנים השנויים במחלוקת וכיו"ב.
  • המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את המפעיל, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את המפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר.
 1. רכישת שירותים באתר
  • מדי פעם ופעם יוצעו באתר שירותי שונים של המפעיל, וכן ניתן יהיה לרכוש כרטיסי השתתפות בכנסים שונים שמארגן המפעיל וכן לרכוש שירותים ו/או מוצרים שונים שמציע המפעיל.
  • מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. המפעיל יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
  • רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות בישראל (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על המפעיל), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
  • הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, ומופנות לאתר סליקה חיצוני. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת כרטיס האשראי, בו נעשה שימוש, לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. המפעיל מתחייב לספק רק מוצר או שירות אשר המחיר לגביו שולם במלואו.
  • ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
  • לאחר תהליך הרישום באתר יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של המפעיל והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים ושירותים באתר. המפעיל רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.
  • המפעיל שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 1. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  • ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, יעשה המפעיל את מיטב מאמציו על לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייב המפעיל לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  • המפעיל יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.
  • בנוסף לאמור לעיל, המפעיל רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, ידווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  • המפעיל לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • המפעיל יהא רשאי לשלוח למשתמש (בדואר אלקטרוני במסרונים, בהודעות באמצעות אפליקציה (notifications) וכיו"ב), לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, מידע שיווקי ודברי פרסומת, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.

 

 1. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי המפעיל, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני. נציגי המפעיל ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של המפעיל, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. פרטי שרות הלקוחות כתובים בעמוד: "צור קשר".

 1. שונות
  • רישומי המחשב של המפעיל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • המפעיל רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

חשוב לנו שכל המשתתפים, המרצים, נותני החסות, העובדים ושאר הנוכחים בכנס UXI Live יהנו מחוויית כנס מצויינת ויקיימו את קוד ההתנהגות המקובל, כלפי כל אחד אחר שהם פוגשים בכנס.

בכל בעיה במהלך הכנס והסדנאות, תוכלו לפנות לדלפק הרישום.

חסות ראשיתMain Sponsor
חסות זהבGold Sponsor
חסות כסףSilver Sponsor
חסות ברונזהBronze Sponsor

הרשמו לעדכונים

הרשמו כדי לקבל מאיתנו עדכונים על אירועי חוויית משתמש ועוד

נשמח לקבל ממך כתובת דוא"ל תקינה

לעולם לא נעביר את פרטיכם לאחרים

loader עוד רגע...

תודה על ההרשמה

בהמשך נשלח לך עדכונים מעניינים והפתעות אחרות. שיהיה לך יום נפלא!
UXI Live

כנס UXI Live הוקם כדי לקדם את הידע בישראל בתחום חוויית המשתמש (User Experience – UX). את הכנס יזם ברק דנין, בנובמבר 2009, ומאז 2010 מתקיים כנס UXI Live בכל שנה.

הגעת לאתר של כנס שכבר התקיים
מעניין אותך לראות את הכנס הבא, COM.PLEX 2024?