ברק דנין (להלן: "המפעיל") עושה ככל שביכולתו על-מנת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: "האתר"). תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

להלן הסברים על האופן והמדיניות שבה המפעיל משתמש במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידיו בעת השימוש בו.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך ומספר ת"ז שם חברה בה אתה עובד ותפקידך. השדות שחובה למלא אותן יסומנו במפורש. הואיל והמפעיל יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, יהיה המפעיל רשאית לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של המפעיל. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל.

המידע שיתכן ויאסף לגביך באתר

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שהתעניינת ברכישתם, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (location-Geo), סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש ומספר זיהוי שלו, סוג מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן בו הנך עושה שימוש, Advertising ID  המוקצה למכשירך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. המפעיל יהיה רשאי לשמור את המידע במאגריו.

השימוש שיתכן ויעשה במידע שנאסף לגביך

השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת ואספקת מוצרים ושירותים באתר; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

בחלק מן המכשירים ו/או מערכות ההפעלה, תוכל לבחור שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, אולם הדבר עלול, במקרים מסויימים, למנוע מהאתר את היכולת לספק לך חלק מהשירותים. כך לדוגמה, אם תבחר לבטל במכשירך את שירותי המיקום, לא נוכל לספק לך שימושים ושירותים מבוססי מיקום.

משלוח הודעות ודבר פרסומת המפעיל מעוניין לשלוח אליך מדי פעם (בדואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות באמצעות אפליקציה (notifications) וכיו"ב), מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ודברי פרסומת – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.  

מסירת מידע לצד שלישי

המפעיל לא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר של המפעיל או בפעילויות משותפות למפעילה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
  • על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.
  • בכל מקרה שהמפעיל יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות ו/או קוד ההתנהגות בכנסים, כפי שהם מפורסמים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה;
  • אם יתקבל בידי המפעיל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה שהמפעיל ימצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, או אם המפעיל יעמוד בפני איום מהותי כלשהו בגין פעולות שעשית באתר;
  • במסגרת העברה חוקית של פעילות המפעיל לגוף אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או פעילות ו/או נכסים;
  • אם המפעיל ישתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם צד שלישי, וכן במקרה שימזג את פעילות האתר עם פעילותו של הצד השלישי, הוא יהיה זכאי להעביר לצד השלישי העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שצד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • לצדדים שלישיים עימם המפעיל ישתף פעולה וזאת לצורך עיבוד, טיוב, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וכן לצורך פרסום וייעול שירותים הניתנים לך, לרבות על ידי צדדים שלישיים. במסגרת האמור מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים עשוי להיות משולב עם מידע נוסף שבידי אותם צדדים שלישיים.
  • בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעיל;

אם המפעיל יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעיל. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב-Cookies מוצפן, והמפעיל נוקט צעדי זהירות ככל שביכולתו ובידיעתו כדי להבטיח שרק מחשבי המפעיל יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך Cookies של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של המפעיל.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

בנוסף לכך, נעשה שימוש ב-web beacons ("משוואות רשת"), דהיינו קבצים גראפיים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, ונועד לעקוב אחר דפוסי הגלישה באתר ולעקוב אחר העדפות הגולשים ביחס לתכנים ושירותים שונים.

שירותים של צדדים שלישיים

יתכן שחלק מהשירותים באתר, מנוהלים על-ידי שותפים מסחריים של המפעיל. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי המפעיל. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של המפעיל ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies, "משואות רשת" (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של המפעיל. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

יתכן והמפעיל יאסוף וינתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמש המפעיל בטכנולוגיות שונות המסייעות לו לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

שימוש במערכת Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Analytics Google על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. המפעיל אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב-Analytics Google עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר.

האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Analytics Google  אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) ולמדיניות הפרטיות (https://policies.google.com/privacy), וכן בכתובת https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=iw .

ניתן למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on, אשר זמין בכתובת .https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

אבטחת מידע

המפעיל מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעיל, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המפעיל לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

שירותי אירוח של האתר אצל צדדים שלישיים

מאחר שהמפעיל רוכש שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים, הרי שיתכן כי האתר והמידע המצוי והמתקבל ממנו יישמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי אותם צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה, ויתכן גם כי ימצאו מחוץ לישראל. משכך, במסירת המידע, הנך מסכים ומאשר כי המפעיל יהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לו על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעיל משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעיל ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר אצל המפעיל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש המפעיל למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למפעיל לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

חשוב לנו שכל המשתתפים, המרצים, נותני החסות, העובדים ושאר הנוכחים בכנס UXI Live יהנו מחוויית כנס מצויינת ויקיימו את קוד ההתנהגות המקובל, כלפי כל אחד אחר שהם פוגשים בכנס.

בכל בעיה במהלך הכנס והסדנאות, תוכלו לפנות לדלפק הרישום.

חסות ראשיתMain Sponsor
חסות זהבGold Sponsor
חסות כסףSilver Sponsor
חסות ברונזהBronze Sponsor

הרשמו לעדכונים

הרשמו כדי לקבל מאיתנו עדכונים על אירועי חוויית משתמש ועוד

נשמח לקבל ממך כתובת דוא"ל תקינה

לעולם לא נעביר את פרטיכם לאחרים

loader עוד רגע...

תודה על ההרשמה

בהמשך נשלח לך עדכונים מעניינים והפתעות אחרות. שיהיה לך יום נפלא!
UXI Live

כנס UXI Live הוקם כדי לקדם את הידע בישראל בתחום חוויית המשתמש (User Experience – UX). את הכנס יזם ברק דנין, בנובמבר 2009, ומאז 2010 מתקיים כנס UXI Live בכל שנה.

הגעת לאתר של כנס שכבר התקיים
מעניין אותך לראות את הכנס הבא, COM.PLEX 2024?